KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Spółka Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. informuje, że:
 • Administratorem Danych Osobowych jest Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Fabrycznej  11.
 • W Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. funkcjonuje powołana przez Administratora osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rodo@sandensmp.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 • Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zatrudnieniem.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia podstawa prawna, o której mowa w RODO oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego.
 • W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania a w szczególności wstępu na teren Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 • Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi konieczność ich udostępniania podmiotom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania zadań  w Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących  okresów przedawnienia roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z osobą pełniącą obowiązki  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym wskazanym w Punkcie 2.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  osoba wstępująca na teren Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o.  z uwagi na prowadzony monitoring wizyjny wyraża zgodę na rejestrację wizerunku, który wykorzystywany jest wyłącznie do celów służących bezpieczeństwu i porządkowi na terenie Spółki.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy RODO.