KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Spółka Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Fabrycznej  11.
 2. W Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. funkcjonuje powołana przez Administratora osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rodo@sandensmp.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zatrudnieniem.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia podstawa prawna, o której mowa w RODO oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania a w szczególności wstępu na teren Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 7. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi konieczność ich udostępniania podmiotom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania zadań  w Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących  okresów przedawnienia roszczeń.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z osobą pełniącą obowiązki  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym wskazanym w Punkcie 2.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  osoba wstępująca na teren Sanden Manufacturing Poland  Sp. z o.o.  z uwagi na prowadzony monitoring wizyjny wyraża zgodę na rejestrację wizerunku, który wykorzystywany jest wyłącznie do celów służących bezpieczeństwu i porządkowi na terenie Spółki.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy RODO.