SMP

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Wyszukaj w tytule
Wyszukaj w treśći
Post Type Selectors
Wyszukaj w kategoriach

Klauzula informacyjna 

monitoringu wizyjnego Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Zarząd spółki Sanden Manufacturing Poland sp. z o.o. ( dalej SMP) z siedzibą w Polkowicach przy ul. Fabryczna 11
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie SMP.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 4. monitoring obejmuje powierzchnię hal fabrycznych, pomieszczeń administracyjnych  oraz terenów przyległych do budynku fabryki.
 5. w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 6. zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 9. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 10. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w SMP: Inspektor ochrony danych, Paweł Filipiak adres e-mail: rodo.smp@g-sanden.com